Skip to product information
1 of 1

Abundant Life (Tagalog)

Abundant Life (Tagalog)

Regular price $12.87 USD
Regular price Sale price $12.87 USD
Sale Sold out

Purchasing products directly is currently disabled

To order resources:

1. Make a list of the available courses you want to order.

2. Select 'Order' from the menu to complete an order request.


A basic course of 18 lessons on the foundations of the Christian life and how to live the "Abundant Life" offered by the Lord.
A self-study course, which uses programmed instruction so that students can do the lessons alone at home. Personal study is complemented and deepened by regular meetings with a trained Counsellor from the Church who uses the SEAN Manual to guide him in this work.
Ideal for discipling new believers or reinforcing basic teaching with more mature believers. The course has been used with much blessing by tens of thousands of students from different denominations in many countries around the world. Abundant Life has been translated into more than 70 languages.

Abundant Life Student Workbook Tagalog Ang nilalaman ng SEAN na kursong ANG MASAGANANG BUHAY ay ang mga mahahalagang katuruan kung paano mamuhay bilang Kristiyano. Nagagamit sa pandaigdigang pagtuturo sa mga bagong mananampalataya at upang bigyang paalala ang mga matagal nang mananampalataya. Ang mahalagang layuning ito ay upang hindi na kailangan pang pumunta ang isang estudyante sa Bible School, pero makakatulong ito sa lahat ng klase ng tao. Ang mga aralin sa Aklat ng Estudyante ay naiplano upang ang estudyante ay kaya niyang gawin ito nang mag-isa lamang sa kanilang bahay. Dapat na magamit ito sa patnubay ng Tagapanguna, na susundin ang “Gabay ng Taga-panguna”, sa pang-isahang pag-aaral o sa grupo. Ang GABAY NG TAGAPANGUNA ay nagbibigay ng maka-katulong na puntos sa talakayan ng Grupo at gayundin sa mga sagot ng Pagsusulit. Kung interesado kang mag-umpisa ng grupo upang mag-aral ng mga SEAN na kurso, maaari mo kaming kontakin sa Institute for Theological Education by Extension in the Philippines (ITEEP), na nagbibigay ng pag-aaral sa labas ng paaralan sa Pilipinas at sa karatig na lugar.

View full details